Įvadas

Šios Naudojimosi sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja interneto svetainėje bftools.lt (toliau – Svetainė), kurią administruoja UAB „Technologijų valdymo centras“, juridinio asmens kodas 132139482, buveinės adresas Draugystės g. 19, Kaunas (toliau – TVC) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.
Naudodamiesi TVC paslaugomis Jūs (toliau – Vartotojas) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate laikytis jų bei kitų LR teisės aktų.

Pardavimas

TVC suteikia galimybę Svetainėje įsigyti programinės įrangos licencijas, kurios suteikia teisę naudoti programinę įrangą savo reikmėms.
TVC Svetainėje parduoda programinės įrangos licencijas ir yra tiesiogiai atsakinga už programinės įrangos veikimą.

Vartotojo teisės

Vartotojas turi teisę laisvai lankytis Svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija.
Vartotojas turi teisę svetainėje pirkti programinės įrangos licencijas, susipažinęs ir laikydamasis Taisyklių.

Vartotojo įsipareigojimai

Įsigydamas programinės įrangos licenciją vartotojas privalo už ją atsiskaityti Svetainėje numatytu būdu, fizinis asmuo turi nurodyti tikslų savo vardą, pavardę, adresą ir veikiantį savo el. pašto adresą, priimti programinės įrangos licenciją, juridinis asmuo turi nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, atstovo vardą, pavardę, adresą ir veikiantį el. pašto adresą, priimti programinės įrangos licenciją.
Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės duomenis bei gautas programinės įrangos licencijas. Vartotojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis ar programinės įrangos licencijas perleidus tretiesiems asmenims.

TVC teisės

Jei Vartotojas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, TVC turi teisę nedelsdama ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine arba panaikinti Vartotojo sąskaitą.
TVC turi teisę siųsti komercinius pasiūlymus įsigyti arba pratęsti programinės įrangos licenciją ir reklamą Vartotojams, pateikusiems savo el. pašto adresą, jeigu šie nenurodo kitaip.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, TVC gali laikinai nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Vartotojui.
TVC neprisiima atsakomybės už Svetainėje esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

TVC įsipareigojimai

TVC, remdamasi šiomis Taisyklėmis, užtikrina Vartotojams galimybę laisvai naudotis Svetaine.
TVC pateikia visą su programinės įrangos licencija susijusią informaciją, jos neiškraipo, neslepia ir nemodifikuoja.
TVC įsipareigoja priimti Vartotojų mokėjimus ir parduoti jiems programinės įrangos licencijas pagal sąlygas, numatytas šiose Taisyklėse bei nurodytas Svetainėje prie kiekvienos licencijos.
TVC įsipareigoja Vartotojams, įsigijusiems programinės įrangos licencijas ir apmokėjusiems svetainėje numatytu būdu, suteikti galimybę atsisiųsti įsigytą programinę įrangą.

Asmens duomenų apsauga ir privatumas

TVC neperduoda (išskyrus LR įstatyme nustatyta tvarka) Vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

Licencijos įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

Licencijų kainos Svetainėje nurodomos eurais su PVM.
Apmokėjimai atliekami Svetainėje numatytais būdais. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia TVC sąskaitą.

Autorinės teisės

Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį Svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.

Taisyklių atnaujinimas ir pakeitimai

TVC pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 
Introduction

These Terms and Conditions (hereinafter - the Rules) regulates conditions and procedures of services provided at website bftools.eu (hereinafter - Site), which is administered by UAB “Technologiju valdymo centras”, legal entity code 132139482, registered address: Draugystes 19, Kaunas, (hereinafter - TVC).
By using the TVC services you (hereinafter - User) acknowledge that you have read the Rules and agree to comply with these Rules and other legislation of the Republic of Lithuania.

Sale

TVC allows to purchase software licenses, which give the right to use the software for own use, at the Site.
TVC sells software licenses at the Site and is directly responsible for the software operation.

 

User's rights

The User has the right to freely visit the Site, and access all the information provided on it.
The User has the right to purchase software licenses at the Site, after accessing and in compliance with the Rules.

User's commitments

When purchasing a software license, the User must pay for it in the manner provided at the Site, natural person must indicate its exact name, surname, address, and actual e-mail address, accept the software license, the legal person must indicate its name, company code or registration number, VAT number, name, surname, address and actual e-mail address of representative, accept the software license.
The User must keep his login to the Site data and obtained software licenses. The User is responsible for any damage that may result from the transfer of this data or software licenses to third parties.

TVC rights

If the User is attempting to harm the stability and security of the Site’s work, or breaches its commitments, TVC has the right to suspend or restrict User’s access to the site, or delete User’s account immediately and without notice.
TVC have the right to send commercial proposals to acquire or renew software license and advertising to Users who have submitted their e-mail address, if they do not specify otherwise.
In the event of serious circumstances, TVC may temporarily suspend the Site’s activities without prior notification of the User.
TVC is not responsible for the existing links to other companies, organizations or individuals websites, information contained therein or activities, in the Site.

 

TVC commitments

TVC, on the basis of these Rules, ensures that Users can freely use the Site.
TVC provides full software license related information, does not distort, does not hide and modify it.
TVC commits to accept Users payments and to sale software licenses to them in accordance with the conditions set forth in these Rules as well as indicated in the Site for each license.
TVC commits to Users who purchased software licenses and paid for it in the manner provided at the Site grant permissions to download software from the Site.

 

Protection of personal data and privacy

TVC does not pass (with the exception of the procedure established in the laws of the Republic of Lithuania) personal data of Users to third parties, except to the persons, contributing to the order execution, to whom the data is necessary for the successful execution of the order.

Licence purchase and payment procedures

Licence price in the Site is indicated in Euro including VAT.
Payments are made in the manner provided at the Site. The payment is considered made at the moment the money reaches the TVC account.

Copyright

It is prohibited to copy, edit, plagiarize, lease, sell or otherwise misappropriate any content from the Site (texts, images, logos, trademarks, graphic website design and programming code). This activity entails liability provided for by the legislation of the Republic of Lithuania.

Updates and amendments of the Rules

TVC reserves the right to modify, edit conditions and rules. These changes take effect after their publication on the Site.

Final Provisions

These Rules are governed according to the legislation of the Republic of Lithuania. The relations arising from these Rules are governed according the legislation of the Republic of Lithuania.
All disputes arising from execution of these Rules shall be resolved by negotiation. If negotiation fails, the disputes will be settled according the legislation of the Republic of Lithuania.

 

Slapukai

Šioje interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir jūsų kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, pagerintų jūsų, kaip vartotojo, patirtį leisdamas „įsiminti“ jus ir jūsų individualius nustatymus, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Slapukai gali būti: „seanso slapukai“, „ilgalaikiai slapukai“ ir „trečiųjų šalių slapukai“. „Seanso slapukai“ yra laikini slapukai, laikomi jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje tol, kol jūs paliekate mūsų tinklapį. Tokie slapukai padeda mūsų tinklapiui įsiminti informaciją jums naršant puslapį po puslapio, tad jums nereikia pakartotinai įvesti ar pildyti jokios informacijos. „Ilgalaikiai slapukai“ išlieka jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje net jums palikus mūsų svetainę. Tokie slapukai padeda mūsų svetainei įsiminti jus kaip grįžtantį lankytoją, tačiau jie neidentifikuoja jūsų kaip asmens. „Trečiųjų šalių slapukai“ yra naudojami rinkti informaciją reklamai. Šie slapukai padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti srautus ir tendencijas, rinkti statistinius duomenis. Šių slapukų surinkta informacija leidžia teikti Jums patrauklius rinkodaros pasiūlymus, padeda tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek teikiamas paslaugas. 

Jūs bet kada galite slapukus įjungti arba išjungti vadovaudamiesi naršyklės instrukcijomis.

Norėdami užsisakyti kurią nors programą, užpildykite užsakymo formą:

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį. Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei juos atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.